ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ....


Ύμνος θρηνητικός εις τον Εσταυρωμένον (σήμερον μαύρος ουρανός)

Εν τω Σταυρώ σε θεωρώ

ω Κύριε της Δόξης

και φρίττω και εκπλήττομαι

διά φιλανθρωπίαν

ην προς τον πλάσμαν Σου Χριστέ

δεικνύεις υποφέρων

τον θάνατον τον άτιμον

ον δόλιοι Εβραίοι εδίκασαν Σε

Πάντιμε και Δίκαιε Κριτά μου.

Ου φέρω την ταπείνωσιν

ην δι’ εμού υπέστης

ου φέρω την ανάμνησιν

τοσούτων παθημάτων

α δι’ αμαρτημάτων μου

εβάστασας Οικτίρμων

τους εμπτυσμούς, κολαφισμούς,

τας μάστιγας, τους ήλους,

τους εμπαιγμούς, τους γέλωτας,

το όξος και τα τόσα

τα άλλα τα μαρτύρια

όσα Εβραίων γένος

έδωκε Σοι φιλεύσπλαχνε

διά πολλήν κακίανην έστρεψεν τω Πλαστουργώ

και Άγιω Δεσπότη.

Αλλ’ ομοιώθην και εγώ

Εβραίοις τοις κακούργοις

και δια εγκλημάτων μου

παιδεύω Σε Χριστέ μου.

Εν τω Σταυρώ προσήλωσαν

κατάκριται μου πράξεις

τας Χείρας Σου τας Άχραντας

Πανάγιους Σου Πόδας,

τα ψεύδει α εκστόμισα

Σου πλέκουν τα ακάνθας

την κεφαλήν πληγώνουν Σου

μ’ αίμα ζεστό Σε λούζουν.

Λυπήσου με ω Δέσποτα

Συ πάντων Παντεπόπτα

εν τω Σταυρώ κρεμάμενον

ου φέρω καθοράν Σε.

Ένοχος Συ αντί εμού

αδίκως κατεκρίθης.

Και δωρεάν προσφέρεις νυν

συγχώρησιν Σω τέκνω.

Τας εντολάς παρέβην Σουκαι έργα αληθείας

ουκ έχω Ιησού Χριστέ

Σοι δείξαι  μετανοίας.

Δέξε με Σώτερ είπας γαρ

καν εν τη εντεκάτη

ώρα υμάς εισδέξομαι

καθώς και τον ειπόντα

ληστή το «μνήσθητί μου»

Συ ο Κύριος της Δόξης.

Χριστέ και Δέσποτα ημών

Θανάτου κατεσχύνη

εν τω Σταυρώ συνέτριψας

το κέντρον αμαρτίας.

Συγχώρησε με και εμέ

τον άχρειον σου δούλον

βοώντα Σοι συν το ληστή

το «Μνήσθητι» Θεέ μου.

                          Αθηναία

Δεν υπάρχουν σχόλια: